Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 700658
Nedeľa, 1. augusta 2021   Aktualizované: 31. júla 2021

Informácie o povolenkách

Informácie o povolenkách


V súlade so smernicou RADY SRZ Žilina o vydávaní povolení na rybolov a členských známok pre rok 2021 boli výborom MO SRZ Topoľčany stanovené ceny povolení a členských známok pre rok 2021 nasledovne:

Výška členských príspevkov a cena povolení na rybolov

Kategória členov Cena členskej známky Cena miestneho povolenia na kaprové vody Cena zväzového povolenia na kaprové vody Cena miestneho dodatkového povolenia na pstruhové vody
Deti od 6 do 14 rokov 1 € 14 € 10 € 15 €
Mládež od 15 do 17 rokov,
študenti do 25 rokov
17 € 33 € 40 € 23 €
Ostatní členovia 29 € 43 € 40 € 23 €
Dôchodcovia nad 70 rokov 29 € 2 € 40 € 23 €

Na základe vydanej smernice pre vydávanie povolení na rok 2021 z SRZ RADY Žilina každý žiadateľ o zväzové povolenie je povinný si zakúpiť aj miestne povolenie na rybolov. Bez zakúpenia miestneho povolenia na rybolov nemôže byť vydané zväzové povolenie na rybolov.

Príspevok do fondu na odkúpenie pozemkov pod revírmi 5 € - dospelí členovia.

Upozornenie

Členovia, ktorí nebudú žiadať vydanie povolenia na rybolov sú povinní zaplatiť členskú známku v takej výške ako je vyššie uvedené. V prípade nezaplatenia členského príspevku do 31.3.2021 členovi členstvo v SRZ zaniká.

Každý člen MO bol povinný v roku 2020 odpracovať v prospech organizácie 10 brigádnických hodín. V prípade, že člen neodpracoval stanovený počet hodín je povinný za každú neodpracovanú hodinu zaplatiť poplatok 5 €. Tento poplatok sú povinní zaplatiť aj členovia, ktorí si pre rok 2020 zaplatili len členské známky a nemali vyzdvihnuté povolenie na rybolov.


Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch

Riadne vyplnené a zosumarizované prehľady o úlovkoch a návštevnosti revírov za rok 2020 sa budú preberať v kancelárii rybárskeho domu v týchto termínoch:

Odovzdanie prehľadu o úlovkoch je možné osobne členmi MO prípadne inou osobou, ktorá predloží členský preukaz k vykonaniu záznamu o odovzdaní prehľadu. Tomu, kto neodovzdá riadne vyplnený prehľad o úlovkoch za rok 2020 do 15.1.2021, nebude vydané povolenie na rybolov pre rok 2021.


Vydávanie členských známok a povolení na rybolov

Povolenia na rybolov sa budú vydávať tak ako doteraz, t.j. peňažná úhrada sa bude realizovať priamo pri vydávaní povolenia na RD SRZ MO Topoľčany, ul. J. Bottu č. 1. Každý člen predloží členský a brigádnicky preukaz. Študenti predložia potvrdenie o návšteve školy. Vydávanie ročných a trojročných rybárskych lístkov je v kompetencii MsÚ Topoľčany a obecných úradov v mieste trvalého bydliska. Vydávanie bude cez okno za splnenia všetkých bezpečnostných opatrení (rúška, dezinfekcia rúk, odstupy 2m, atď.) na základe por. čísiel - bude ich vydaných 70 na 1 deň.

Termíny vydávania členských známok a povolení na RD:

Pri zakúpení členskej známky na rok 2021 bude členovi nad 18 rokov vydaná aj pozvánka na ČS SRZ MO Topoľčany konanú v roku 2021.

Upozorňujeme členov našej organizácie, že od 01.01.2019 platí nový zákon o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a vyhláška, ktorou sa vykonáva tento zákon. Od 01.01.2020 platí nový miestny rybársky poriadok. Žiadame všetkých členov, aby si osvojili tieto nové právne normy a tým predišli zbytočným problémom.


Upozornenie

Všetci členovia SRZ MO Topoľčany, ktorí majú záujem dostávať informačné obežníky na svoju e-mailovú adresu sa môžu zaregistrovať na našej webovej stránke vyplnením formulára v menu Informácie / obežníky. Registrácia bude automaticky potvrdená zaslaním akceptačného e-mailu. V prípade, že nedostanete e-mail s potvrdením registrácie, kontaktujte prosím administrátora.

Pozn.: Dokúpenie povolenia na rybolov a hosťujúceho povolenia je možné po dohovore s tajomníkom MO p. Jánom Paulom (0905 713 992).

nahorPosledná zmena: 7. decembra 2020