Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2016 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 281284
Sobota, 13. februára 2016   Aktualizované: 24. decembra 2015

Miestny rybársky poriadok

Miestny rybársky poriadokstiahnuť (362 kB) | 1404×


Zoznam rybárskych revírov MOSRZ Topoľčany


 Názov revíruČíslo revíruPopisCharakter 
Bojnianka2-0160-4-1Potok Bojnianka od ústia do rieky Nitra po pramene a prítoky potok Hradná, Lieskový potok, Zľavský potok od ústia po pramene. Výmera: cca 22 km.Pstruhový
Nitra č. 42-1430-1-1Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Koniarovce po ústie potoka Vyčoma pri obci Práznovce, prítoky Dršňa, Lišňa od ústia po pramene a potok Chotina od ústia po teleso hrádze VN Nemečky. Výmera: cca 21 km.Kaprový
Radošinka č. 22-2190-1-1Čiastkové povodie Radošinky od cestného mosta v obci Biskupová po pramene a potoky Lavinka, Vieska a Blatnica od ústia po pramene. Výmera: cca 15 km.Kaprový
VN Malé Bedzany2-4980-1-1Vodná plocha nádrže (8,6 ha) pri obci Malé Bedzany, Bedziansky potok od ústia po pramene.Kaprový
VN Tesáre2-5360-1-1Vodná plocha nádrže (20 ha) pri obci Tesáre.Kaprový
VN Nemečky2-5080-1-1Vodná plocha nádrže (18 ha) pri obci Nemečky.Kaprový
VN Duchonka2-4710-1-1Vodná plocha nádrže (12ha) pri obci Podhradie. Zákaz lovu z priehradného telesa stavby a jej funkčných objektov. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.mája v rokoch 2012-2014. Kaprový
Rameno Zátišie2-2000-1-1Vodná plocha odstaveného ramena (1,5 ha) rieky Nitra pri Topoľčanoch (Pod Hradom).Kaprový
Rameno Chrabrany2-1530-1-1Vodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) rieky Nitra pri obci Chrabrany.Kaprový
Rameno Dvorany nad Nitrou2-1560-1-1Vodná plocha odstaveného ramena (1,2 ha) rieky Nitra pri obci Dvorany nad Nitrou.Kaprový
Rameno Oponice2-1850-1-1Vodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) rieky Nitra pri obci Oponice.Kaprový
VN Urmince 12-5430-1-2Chovná vodná plocha nádrže (0,5 ha) pri obci Urmince.Chovný
VN Krtovce2-4940-1-2Chovná vodná plocha nádrže (14 ha) pri obci Krtovce.Chovný
VN Horné Štitáre2-4780-1-2Chovná vodná plocha nádrže (3 ha) pri obci Horné Štitáre.Chovný
VN Klátova Nová Ves2-4880-1-2Chovná vodná plocha nádrže (2 ha) pri obci Klátova Nová Ves.Chovný


V kaprových vodách sa zakazuje

Na chovných revíroch platí všeobecný zákaz lovu rýb po celý rok.


Denné doby lovu rýb na vodách kaprových


 MesiacDoba lovu 
január a februárod 7:00 do 17:00 hod.
marec a aprílod 5:00 do 21:00 hod.
máj, jún a októberod 4:00 do 24:00 hod.
júl, august a septemberod 0:00 do 24:00 hod.
november a decemberod 7:00 do 20:00 hod.


Lovné miery a čas individuálnej ochrany rýb


 DruhLovná dĺžkaČas individuálnej ochrany rýb 
Boleň dravý (Aspius aspius) 40od 15.3. do 31.5.
Hlavátka podunajská (Hucho hucho) 70od 1.1. do 31.10.
Jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) 20lov povolený po celý rok
Jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) 20od 15.3. do 31.5.
Jalec tmavý (Leuciscus idus) 20od 15.3. do 31.5.
Jeseter malý (Acipenser ruthenus) 45od 15.3. do 31.5.
Kapor rybničný (Cyprinus carpio) 40od 15.3. do 31.5.
Lieň sliznatý (Tinca tinca) 30od 15.3. do 31.5.
Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) 27od 1.1. do 31.5.
Mieň sladkovodný (Lota lota) 35od 1.1. do 15.3.
Mrena severná (Barbus barbus) 40od 15.3. do 15.6.
Mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius) 25od 15.3. do 31.5.
Nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) 25od 15.3. do 31.5.
Pleskáč siný (Abramis ballerus) 20od 15.3. do 31.5.
Pleskáč tuponosý (Abramis sapa) 20od 15.3. do 31.5.
Pleskáč vysoký (Abramis brama) 30od 15.3. do 31.5.
Podustva severná (Chondrostoma nasus) 30od 15.3. do 31.5.
Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 25od 1.1. do 15.4.
Pstruh jazerný (Salmo trutta lacustris) 45od 1.9. do 15.4.
Pstruh potočný (Salmo trutta fario) 25od 1.9. do 15.4.
Sivoň potočný (Salvelinus fontinalis) 25od 1.1. do 15.4.
Sumec veľký (Silurus glanis) 70od 15.3. do 15.6.
Šťuka severná (Esox lucius) 60od 1.1. do 15.6.
Zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca) 50od 15.3. do 15.6.
Zubáč volžský (Stizostedion volgensis) 35od 15.3. do 15.6.
Amur bielý (Ctenopharyngodon idella) 60lov povolený po celý rok
Sih maréna (Coregonus maraena) 25od 1.9. do 31.12.
Sih peleď (Coregonus peled) 25od 1.9. do 31.12.
Tolstolobik bielý (Hypophthalmichthys molitrix) 45lov povolený po celý rok
Tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis) 45lov povolený po celý rok
Úhor európsky (Anguilla anguilla) 45od 1.9. do 30.11.


Ustanovenia lovu rýb pre deti

Deti od 3 do 6 rokov môžu loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg; ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 1 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca hore uvedená osoba.

Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 2 ks kapra, lieňa, Zubáča veľkoústeho, šťuky, sumca, boleňa, lipňa alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť jeho úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca hore uvedená osoba.

Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia, alebo osobitného povolenia.


Všeobecné zásady správania sa pri vode


Množstvo úlovkov, ich evidencia a správanie sa počas a po skončení lovu

 1. Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.
 2. V kaprových vodách si loviaci môže privlastniť v jednom dni lovu najviac:
  1. dva kusy Kapra rybničného alebo Zubáča veľkoústeho, Šťuky severnej, Sumca veľkého, Lieňa sliznatého, prípadne kombináciu uvedených druhov,
  2. štyri kusy lososovitých druhov rýb, Lipňa tymiánového, Podustvy severnej alebo Mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo
  3. taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg.
 3. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa bodu 2 písm. c) presiahne 7 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.
 4. Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu akéhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.
 5. Ulovené a privlastnené ryby zapisuje loviaci do záznamu, do ktorého uvedie druh ryby, jej celkovú dĺžku a približnú hmotnosť. Privlastnené ryby uvedené v bode 2) písm. a) a b) zapisuje do záznamu okamžite po ich ulovení. Ostatné druhy rýb loviaci zapisuje po skončení alebo prerušení lovu.
 6. Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb denný lov rýb končí.
 7. Úlovok Kapra rybničného o dĺžke 65 cm a viac, musí byť vrátený späť do vody.
 8. Rybár si môže v čase lovu po jesenných násadách do 31.12. a v novom roku do 14.3. privlastniť max. 6 ks kapra (t.j. v starom roku aj v novom roku) a pri dennej vychádzke si môže privlastniť 2 ks kapra. Lov ostatných druhov rýb sa riadi všeobecne v zmysle zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu.
 9. V prípade, že loviaci nemal alebo si neprivlastnil žiadny úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu v zázname o úlovkoch vyčiarknutím príslušných koloniek.
 10. V mesiacoch júl, august a september pri 24 hodinovom love, ak loviaci pokračuje v love aj nasledujúci deň, je o 24:00 hod. povinný zapísať ukončenie lovu zaznačením ostatných úlovkov. Ak nemal žiadny úlovok, túto skutočnosť vyznačí vyčiarknutím príslušných koloniek a zároveň zaznačí dátum nového lovu a číslo revíru.
 11. Pri love rýb na plávanú alebo na položenú môže loviaci loviť ryby iba vtedy, ak počas lovu môže s rybárskym prútom okamžite manipulovať!
 12. Pri love na prívlač môže loviaci loviť iba na jeden rybársky prút.
 13. Lov čereňom sa považuje za lov na jednu udicu. Jeho povolené rozmery sú 1x1 m a veľkosť ôk najviac 1x1 cm. Pritom môže loviaci chytať ešte na jednu udicu.
 14. Zavážanie a zanášanie nástrah sa môže vykonávať malými plavidlami na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou ako 10 ha okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd.
 15. Ak sa lov vykonáva spôsobmi podľa bodov 9, 10 alebo 11, miesto lovu musí byť po uplynutí jednej hodiny po západe slnka osvetlené. Osvetlenie miesta lovu sa nepovažuje za lov pomocou svetla.

Parkovanie motorových vozidiel

Na ostatných revíroch je parkovanie povolené v súlade s dopravným označením a zákonom o ochrane prírody.


UpozorneniePrepočítavacia tabuľka na stanovenie hmotnosti rýb


Šťuka Kapor Zubáč Pstruh Lipeň
Dĺžka
cm
Hmot.
kg
Dĺžka
cm
Hmot.
kg
Dĺžka
cm
Hmot.
kg
Dĺžka
cm
Hmot.
kg
Dĺžka
cm
Hmot.
kg
601,50401,38501,24250,16270,18
611,58411,44511,31260,17280,20
621,67421,55521,39270,19290,23
631,77431,68531,49280,21300,25
641,86441,82541,58290,23310,27
651,95451,95551,67300,25320,29
662,07462,08561,76310,28330,32
672,18472,24571,87320,31340,35
682,29482,42581,97330,34350,37
692,41492,58592,09340,36360,41
702,54502,75602,20350,39370,44
712,66512,95612,32360,42380,47
722,79523,12622,45370,46390,50
732,93533,34632,57380,50400,54
743,07543,49642,70390,54410,58
753,22553,75652,85400,57420,61
763,37563,92662,98410,61430,66
773,52574,14673,12420,65440,70
783,68584,36683,26430,70450,74
793,85594,59693,41440,74460,79
804,02604,82703,60450,80470,83
814,19615,11713,73460,85480,88
824,37625,37723,90470,88490,93
834,56635,64734,08480,95500,99
855,00645,93754,45491,01511,04
905,95656,20805,42501,07521,10
957,25666,52856,60511,13531,15
1008,60707,85908,00521,20541,21
11011,81759,60959,40531,27551,27
12015,808011,8010011,20541,35561,33

Miestny rybársky poriadok vydáva MO SRZ Topoľčany na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MO SRZ Topoľčany v súlade so zákonom č. 139/2002 Z. z. (zo dňa 15. februára 2002) o rybárstve a vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z. (zo dňa 17. marca 2006). Členovia MO SRZ sú povinní riadiť sa a dodržiavať uvedený zákon a vykonávaciu vyhlášku vo všetkých ustanoveniach.

nahorPosledná zmena: 5. januára 2014