Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 690361
Štvrtok, 17. júna 2021   Aktualizované: 13. júna 2021

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
13.06.2021

V evidencii pretekov sú k dispozícii výsledky z pretekov v LRU (2021) usporiadaných našou organizáciou.

  webmaster
10.05.2021

Výbor MO SRZ Topoľčany vydal nasledujúci oznam o konaní rybárskych pretekov pre členov našej organizácie: odkaz na oznam.

  webmaster
29.04.2021

Výbor MO SRZ Topoľčany vydal nasledujúci oznam pre členov našej organizácie: odkaz na oznam.

  webmaster
21.03.2021

Dňa 18.04.2021 sa mala konať Členská schôdza našej MO. Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie sa tento termín konania ČS ruší. Nový termín bude včas oznámený (pravdepodobne september 2021 - podľa situácie). Presný dátum oznámime na našej web stránke, vývesnej skrinke na RD a v predajniach rybárskych potrieb.

  predseda
24.01.2021

Výbor MO SRZ Topoľčany vydal nasledujúci oznam pre členov našej organizácie: odkaz na oznam.

  webmaster
18.01.2021

Vzhľadom na súčasnú situáciu a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva rušíme predaj povolení na rok 2021 (25.26. a 27.01. 2021 a nasl. do 07.02.2021) a preberanie povolení za rok 2020 na rybárskom dome do 07.02.2021. Odovzdanie povolení je možné poštou, alebo iným spôsobom do 31.01.2021. Tento termín ešte môže predĺžiť Ministerstvo životného prostredia SR. Ďakujem za pochopenie.

Predseda SRZ MO Topoľčany
  predseda
14.01.2021

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo opatrenie k pandemickej situácii na území SR k odovzdávaniu záznamov k osobitným povoleniam a odovzdávaniu záznamov pre držiteľov povolení na rybolov vydávaných užívateľmi rybárskych revírov - odkaz na dokument.

  webmaster
07.01.2021

Na pošte má MO SRZ Topoľčany vytvorený poštový priečinok P.O.BOX, kde je možné posielať povolenie na rybolov za rok 2020. Adresa priečinku je ul. Jána Bottu č. 1, P.O.BOX 95, 95501 Topoľčany.

  webmaster
05.01.2021

Na základe vydaného usmernenia SRZ RADA Žilina, ktoré sme obdržali dňa 4.1.2021 po zverejnení nášho oznamu o odovzdávaní povolení na rybolov za rok 2020 nie je možné predĺženie termínu odovzdávania týchto povolení. To znamená, že členovia našej organizácie musia doručiť na SRZ MO Topoľčany povolenie na rybolov za rok 2020 do 15.1.2021 (poštou prípadne iným spôsobom).

Ospravedlňujeme sa naším rybárom.
Ostatne informácie o predaji povolení sú zatiaľ platné tak ako boli zverejnené.
Predseda a tajomník SRZ MO Topoľčany
  webmaster
05.01.2021Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v súvislosti s opatreniami, ktoré majú zabrániť šíreniu COVID-19 a s nimi súvisiacim zákazom vychádzania si vás dovoľujeme upozorniť na vykonávanie odovzdania povoleniek za uplynulý rok 2020.

§14 ods. 21 vyhlášky 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Vzhľadom na účinný zákaz vychádzania, ktorého trvanie presiahne 15. január, ktorý je stanovený ako posledný deň na odovzdanie vyplnených povoleniek je potrebné na doručovanie povoleniek použiť iný spôsob, ako osobné odovzdanie v rybárskom dome.

Do pozornosti dávame možnosť využiť na odovzdanie povoleniek poštovú prepravu. Cesta na poštu je aktuálne uvedená medzi výnimkami zo zákazu vychádzania a dáva členom, ale aj zástupcom organizácií možnosť, odovzdať a prijať povolenky poštou.

Držiteľom povolení odporúčame zaslať tieto povolenky doporučene s doručenkou, aby bolo preukázateľné, že minuloročné povolenky odovzdali. Takisto si vás dovoľujeme upozorniť na to, že nie je možné brániť odovzdaniu povolenky prostredníctvom pošty, keďže vyhláška neustanovuje spôsob, akým má byť povolenka odovzdaná. Samotnú doručenku je potrebné z ustálenej súdnej praxe považovať za verejnú listinu (rovnako ako povolenie na rybolov) a teda tento spôsob doručenia nemôže zakladať pochybnosti o odovzdaní povolenia.

Člen ako fyzická osoba, nemôže byť v súlade s Ústavou SR nútený, aby konal niečo, čo mu neukladá právny predpis. Teda nie je možné od neho vyžadovať, aby povolenku odovzdal iba osobne. Aj z uvedených dôvodov vám odporúčame na odovzdanie povoleniek použiť práve poštovú prepravu.

Mgr. Tomáš Garaj, organizačno-právny odbor, Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina
  webmaster
04.01.2021

Oznamujeme členom SRZ MO Topoľčany, že sa predlžuje termín na odovzdanie povolenia na rybolov za rok 2020 do 15.2.2021. Toto opatrenie je na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva, ktorý do 24.1.2021 vyhlásil lockdown.


Predpokladané termíny preberania povolení budú:
  • 25.,26.,27.,29.01.2021 v dobe od 09,00 do 15,00 hod.
  • 01.,02.,03.,05.02.2021 v dobe od 09,00 do 15,00 hod.
  • 08.,09.,10.,12.a 15.02.2021 v dobe od 09,00 do 15,00 hod.

Predaj povolení na rybolov bude v tých istých dňoch podľa situácie vyhlásenej úradom verejného zdravotníctva.

Žiadame všetkých našich členov o dodržiavanie vyhlásených pandemických opatrení a tým chránili svoje zdravie ako i zdravie svojich blízkych.

Predseda a tajomník SRZ MO
  webmaster
24.12.2020

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a v novom roku veľa rybárskych úspechov všetkým športovým rybárom želá výbor MOSRZ-TO a webmaster.

  webmaster
23.12.2020Rušenie predaja povoleniek a preberania prehľadu o záznamu úlovkov

Vzhľadom na núdzový stav a aktuálnu epidemiologickú situáciu upravujeme preberanie záznamov o úlovkoch za rok 2020 a výdaj povolení 2021.

Dňa 27.12.2020, 28.12.2020 a 29.12.2020 sa RUŠÍ predaj povoleniek a preberanie záznamov o úlovkoch. Termíny na preberanie záznamu o úlovkoch a predaj povoleniek budú upresnené na web. stránke, vývesnej tabule a obchodoch s rýb. potrebami. Dovoľujeme si požiadať všetkých členov, ktorí si tento oznam prečítajú, aby s jeho znením oboznámili aj takých svojich známych športových rybárov, ktorí nemajú prístup na internet. O zmenách v ďalšom postupe budeme informovať členov bezodkladne po získaní informácií o nových opatreniach štátnych orgánov.

Výbor SRZ MO Topoľčany
  webmaster
22.12.2020

Dňa 16. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 804/2020, ktorým je od soboty 19. decembra 2020 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 29. decembra 2020. Uvedené uznesenie Vám zasielame v prílohe.

Uznesenie ustanovuje výnimky zo zákazu vychádzania.

Na základe výnimky uvedenej v bode B.1.3 zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu za účelom kúpy živého vianočného stromčeka v exteriéri a cestu za účelom kúpy rýb v exteriéri a cestu späť. Predaj kaprov v exteriéri je teda povolený.

Zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 19. decembra 2020 porušením zákazu vychádzania.

Ak je to vo Vašich možnostiach, vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť iným spôsobom napr. „na diaľku“ (vrátenie povolenia na rybolov na rok 2020 poštou na OZ SRZ, jej kontrola poverenou osobou, úhrada poplatkov spojených s výdajom povolení bezhotovostne, následne odoslanie povolenia na rybolov s požadovanými známkami poštou).

Podľa §14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani OZ SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov na rok 2020 napr. poštovou prepravou.

Podľa §1 ods. 2 Stanov SRZ Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami. Organizačnými zložkami zväzu so samostatnou právnou subjektivitou sú Mestské a Miestne organizácie. Z tohto ustanovenia vyplýva, že je na rozhodnutí a na zodpovednosti každej organizačnej zložky, aby zvážila svoje možnosti a podľa toho prijala vhodné opatrenia.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že opatrenia sa môžu meniť a je potrebné sledovať aktuálnu situáciu. V prípade, že dôjde k zmene opatrení, hneď ako to bude možné, vypracujeme usmernenie, ktoré Vám bude zaslané a zverejnené na webovej stránke SRZ.

Vedúca organizačno-právneho odboru SRZ - Rada Žilina

  webmaster
16.12.2020

Od 16.12.2020 (streda) je opäť povolený lov rýb na VN Nemečky.

  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »