Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 700644
Nedeľa, 1. augusta 2021   Aktualizované: 31. júla 2021

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
23.12.2020Rušenie predaja povoleniek a preberania prehľadu o záznamu úlovkov

Vzhľadom na núdzový stav a aktuálnu epidemiologickú situáciu upravujeme preberanie záznamov o úlovkoch za rok 2020 a výdaj povolení 2021.

Dňa 27.12.2020, 28.12.2020 a 29.12.2020 sa RUŠÍ predaj povoleniek a preberanie záznamov o úlovkoch. Termíny na preberanie záznamu o úlovkoch a predaj povoleniek budú upresnené na web. stránke, vývesnej tabule a obchodoch s rýb. potrebami. Dovoľujeme si požiadať všetkých členov, ktorí si tento oznam prečítajú, aby s jeho znením oboznámili aj takých svojich známych športových rybárov, ktorí nemajú prístup na internet. O zmenách v ďalšom postupe budeme informovať členov bezodkladne po získaní informácií o nových opatreniach štátnych orgánov.

Výbor SRZ MO Topoľčany
  webmaster
22.12.2020

Dňa 16. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 804/2020, ktorým je od soboty 19. decembra 2020 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 29. decembra 2020. Uvedené uznesenie Vám zasielame v prílohe.

Uznesenie ustanovuje výnimky zo zákazu vychádzania.

Na základe výnimky uvedenej v bode B.1.3 zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu za účelom kúpy živého vianočného stromčeka v exteriéri a cestu za účelom kúpy rýb v exteriéri a cestu späť. Predaj kaprov v exteriéri je teda povolený.

Zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 19. decembra 2020 porušením zákazu vychádzania.

Ak je to vo Vašich možnostiach, vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť iným spôsobom napr. „na diaľku“ (vrátenie povolenia na rybolov na rok 2020 poštou na OZ SRZ, jej kontrola poverenou osobou, úhrada poplatkov spojených s výdajom povolení bezhotovostne, následne odoslanie povolenia na rybolov s požadovanými známkami poštou).

Podľa §14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani OZ SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov na rok 2020 napr. poštovou prepravou.

Podľa §1 ods. 2 Stanov SRZ Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami. Organizačnými zložkami zväzu so samostatnou právnou subjektivitou sú Mestské a Miestne organizácie. Z tohto ustanovenia vyplýva, že je na rozhodnutí a na zodpovednosti každej organizačnej zložky, aby zvážila svoje možnosti a podľa toho prijala vhodné opatrenia.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že opatrenia sa môžu meniť a je potrebné sledovať aktuálnu situáciu. V prípade, že dôjde k zmene opatrení, hneď ako to bude možné, vypracujeme usmernenie, ktoré Vám bude zaslané a zverejnené na webovej stránke SRZ.

Vedúca organizačno-právneho odboru SRZ - Rada Žilina

  webmaster
16.12.2020

Od 16.12.2020 (streda) je opäť povolený lov rýb na VN Nemečky.

  webmaster
12.12.2020Pomôžte nám zastaviť stavbu umelého ostrova na oravskej priehrade
Petíciu nájdete na nasledovnom odkaze: link
Predseda SRZ MO Námestovo
  webmaster
07.12.2020

Informácie o cenách povolení a členských známok ako aj o termínoch odovzdávania prehľadov o úlovkoch a vydávania povolení na rybolov pre rok 2021 sú aktualizované.

Členovia, ktorí majú záujem dostávať obežníky na svoju e-mailovú adresu sa môžu zaregistrovať vyplnením formulára.

V prípade, že niektorí z registrovaných členov nedostali e-mail s obežníkom, kontaktujte prosím administrátora. Predtým si však skontrolujte priečinok nevyžiadaná správa (spam).

  webmaster
03.12.2020

Na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a  potravinovej správy Topoľčany číslo 1163/20-500/2 Výbor SRZ MO Topoľčany informuje svojich členov o výsledkoch nadlimitných hodnôt chemických prvkov /As, HG, Pb, Cd, Ni, U238/ a kongenéry PCB /6 kongenérov.

Podľa výsledku vyšetrenia vzorka v kontrolovaných znakoch NIE JE V SÚLADE s Nariadením Komisie /EU/ č.1881/2006 z 19.12.2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov pre prekročenie maximálnej hodnoty obsahu v znaku ORTUŤ.

Vzorka bola vykonaná na druhu rýb Mrena severná – tok rieky Nitra v okrese Topoľčany.

Z uvedeného dôvodu Výbor SRZ MO Topoľčany NEODPORÚČA konzumáciu ulovených rýb v rieke Nitra okresu Topoľčany.

Výbor SRZ MO

  webmaster
16.11.2020Všeobecný zákaz lovu rýb

Na VN Nemečky, revír č.2-5080-1-1 je od 17.11.2020 (utorok) všeobecný zákaz lovu a privlastňovania si rýb podľa §2 ods.2, písm.z) a §22 ods.1 zákona č.216/2018 o rybárstve… v znení neskorších predpisov až do napustenia VN v zmysle manipulačného poriadku SVP š.p. Ďakujeme za pochopenie.

Výbor SRZ MO Topoľčany

  predseda
05.11.2020Všeobecný zákaz lovu
Revír: OR Zátišie, OR Chrabrany
Druh vysadených rýb: Kapor K3, Šťuka
Zákaz lovu: od 07.11.2020 do 04.12.2020
Lov rýb povolený: od 05.12.2020

Revír: VN Malé Bedzany
Druh vysadených rýb: Kapor K3
Zákaz lovu: od 07.11.2020 do 04.12.2020
Lov rýb povolený: od 05.12.2020
  predseda
24.10.2020

Na základe výsledkov z dnešného výlovu na VN Horné Štitáre bolo čiastočne zarybnené OR Oponice a OR Dvorany nad Nitrou. Týmto je dnešným dňom povolený lov rýb na OR Zátišie a OR Chrabrany. Ďalšie zarybnenia na OR Zátišie, OR Chrabrany a VN Malé Bedzany budú včas oznámené a revíry budú označené v zmysle platnej rybárskej legislatívy dodatkovými tabuľami. Ďakujeme za pochopenie.

Výbor SRZ MO Topoľčany

  predseda
20.10.2020Násady rýb - všeobecný zákaz lovu rýb 2020
1. VN Tesáre a VN Nemečky

Druh vysadených rýb: Kapor K3+.

Zákaz lovu rýb od 23.10.2020 do 11.11.2020.

Lov rýb je povolený od 12.11.2020!

2. OR Zátišie, Chrabrany, Dvorany n/N a Oponice

Druh vysadených rýb: Kapor K3+, Amur 2+.

Zákaz lovu rýb od 24.10.2020 do 13.11.2020.

Lov rýb povolený od 14.11.2020!

Výbor SRZ MO Topoľčany
  predseda
11.10.2020

Dňa 24.10.2020 (sobota) bude výlov na VN Horné Štitáre. Žiadame záujemcov o prácu na tomto výlove, aby sa záväzne prihlásili na rybárskom dome do dňa 16.10.2020 z dôvodu zabezpečenia výlovu dostatočným počtom brigádnikov nakoľko na tejto VN nie je miesto pre parkovanie väčšieho počtu motorových vozidiel. Ďakujeme za pochopenie.

Výbor SRZ MO Topoľčany.

  predseda
01.10.2020

Dňa 18.09.2020 bolo doručené Oznámenie o znížení hladiny na VN Nemečky od SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry z dôvodu opravy na bezpečnostnom prepade VN Nemečky v termíne od 12.10.2020. Z tohto dôvodu bude hladina vody znížená na úroveň 279,30 m.n.m. Znižovanie hladiny sa začne dňom 1.10.2020 v súlade s manipulačným poriadkom.
Výbor SRZ MO Topoľčany

  webmaster
07.09.2020

Výbor SRZ MO Topoľčany pozýva všetkých svojich členov na členskú schôdzu v zmysle platných STANOV SRZ, ktorá bude v Dome kultúry Topoľčany dňa 27.09.2020 so začiatkom o 08:30 hod. Prezentácia od 08:00 hod. Každý je povinný priniesť so sebou členský preukaz.


Program členskej schôdze:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníctva

3. Voľba komisií ( mandátová, návrhová )

4. Kontrola plnenia Uznesenia za rok 2019

5. Správa o činnosti SRZ MO Topoľčany za rok 2019

6. Správa o hospodárení za rok 2019

7. Plán hlavných úloh na rok 2020

8. Návrh rozpočtu na rok 2020

9. Správa kontrolnej komisie za rok 2019

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver


Upozornenie!!!

Vstup do priestorov konania členskej schôdze je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom alebo šatkou!

  webmaster
27.05.2020

Od 01.06. sa otvára letná sezóna lovu rýb na našich revíroch vrátane VN Duchonka a VN Klátová Nová Ves, ktoré sú v režime CHAP. Hosťovacie povolenia na VN Duchonka bude možné zakúpiť v týchto cenách a to 20 € na deň a 80 € na týždeň.

  predseda
26.04.2020

Termín na splnenie si členských povinností bude dňa 29.04.2020 (streda) - za splnenia podmienok ako v posledných troch termínoch. Ďakujeme za pochopenie.

Predsedníctvo výboru SRZ MO TO.
  predseda
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »