Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2020 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 609245
Pondelok, 28. septembra 2020 » Dňa 27.09.2020 o 08:30h sa v Dome kultúry Topoľčany uskutoční členská schôdza. Aktualizované: 7. septembra 2020

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
14.11.2019

Od 15.11.2019 je povolený lov rýb na všetkých revíroch MOSRZ Topoľčany okrem revíru VN Duchonka, kde naďalej trvá mimoriadna udalosť a preto na tomto lovnom revíry stále platí všeobecný zákaz lovu rýb a ich privlastňovanie.

  webmaster
28.10.2019

Do galérie násad a výlovov pribudli fotografie z výlovu rýb na VN Krtovce, ktorých autorom je Miroslav Kubeš.

  webmaster
21.10.2019

V dňoch 25. a 26.10.2019 sa uskutoční výlov rýb na VN Krtovce. Tí naši rybári, ktorí si potrebujú odpracovať brigádnické hodiny a môžu pomôcť pri samotnom výlove sú vítaní o 07:00 hod. v piatok 25.10.2019 a v sobotu 26.10.2019.

Vylovené ryby budú nasadené do našich lovných revírov, kde od 25.10.2019 do 14.11.2019 bude všeobecný zákaz lovu rýb v zmysle platnej rybárskej legislatívy.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu! PETROV ZDAR!

Výbor SRZ MO Topoľčany

  webmaster
21.09.2019

Na základe laboratórnych vyšetrení (z 05.08.2019) výbor SRZ MO Topoľčany aj naďalej neodporúča konzumovať ulovené ryby na revíry rieka Nitra č. 4. Bližšie informácie nájdete v ozname výboru SRZ Topoľčany.

  webmaster
12.09.2019

Výbor SRZ MO Topoľčany pozýva všetkých svojich členov na mimoriadnu členskú schôdzu v zmysle platných STANOV SRZ, ktorá bude v Dome kultúry Topoľčany dňa 29.09.2019 so začiatkom o 08:30 hod. Prezentácia od 08:00 hod. Každý je povinný priniesť so sebou členský preukaz.


Program mimoriadnej členskej schôdze

1) Otvorenie.

2) Voľba pracovného predsedníctva.

3) Voľba komisií (mandátová, návrhová a volebná).

4) Správa – zdôvodnenie konania mimoriadnej členskej schôdze.

5) Voľba 2 delegátov na Mimoriadny Snem SRZ a 1 náhradníka pre prípad neúčasti

delegáta v zmysle volebného poriadku SRZ.

6) Návrh na uznesenie.

7) Záver.


Výbor SRZ MO Topoľčany
  webmaster
30.08.2019

Na VN Duchonka je od 02.09.2019 (pondelok) všeobecný zákaz lovu a privlastňovania si rýb počas mimoriadnej udalosti podľa § 2 ods. 2, písm. z) a § 22 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve... v znení neskorších predpisov až do napustenia VN v zmysle manipulačného poriadku SVP š.p.

Výbor MO SRZ Topoľčany
  webmaster
28.08.2019

Revír č. 2-4710-1-1, VN Duchonka - dňom 26.08.2019 sa začalo postupné vypúšťanie VN z dôvodu opravy prepadu a priesakov hrádze na výšku hladiny 265 m. n. m.

Podľa § 2, ods. 2, písm. z) a § 22 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve... v znení neskorších predpisov bude zákaz loviť a privlastňovať si ryby počas mimoriadnej udalosti pravdepodobne od 02.09.2019 alebo od 05.09.2019 (podľa výšky hladiny) až do napustenia VN Duchonka v zmysle platného manipulačného poriadku na túto VN. O presnom dátume všeobecného zákazu lovu rýb budeme včas informovať.

Výbor MO SRZ Topoľčany
  webmaster
06.07.2019Do galérie boli pridané fotografie: Ďakujem pánovi Kubešovi, ktorý aj v tomto roku prispel svojimi fotografiami do galérie.
  webmaster
29.06.2019

Dňa 12. júna 2019 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený list MŽP SR zo dňa 06. júna 2019 pod názvom Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu. Predmetný komentár je zverejnený aj na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo/).

  webmaster
29.06.2019

Dňom 1. januára 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a jeho vykonávací predpis č. 216/2018 Z. z. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nových predpisov pribúdali denne od členov SRZ otázky týkajúce sa jednotlivých ustanovení. Preto sa SRZ - Rada Žilina obrátila na MŽP SR s troma žiadosťami o komentár zo dňa 18. januára 2019:

  webmaster
25.05.2019

V evidencii pretekov sú k dispozícii výsledky z pretekov v LRU (2019) usporiadaných našou organizáciou.

  webmaster
11.05.2019

Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívouOznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku schválené Radou SRZ sú k dispozícii v menu Poriadky / spoločný.

  webmaster
01.05.2019

Preteky v LRU - Memoriál Štefana Kurucza st. 12. ročník podľa pravidiel CIPS - plávaná, ktoré sa mali uskutočniť dňa 4. mája 2019 (sobota) sa rušia, nakoľko potvrdilo účasť len 7 pretekárov.

  webmaster
16.04.2019

Dňa 28.04.2019 o 08:30 hod. bude v Dome kultúry Topoľčany Členská schôdza SRZ MO Topoľčany. Prezentácia začína o 07:30 hod. Pozvánku dostal každý dospelý člen pri zakúpení členskej známky.

  predseda
26.03.2019

Dňa 30. a 31. marca 2019 (v sobotu aj nedeľu) bude možné na RD si zakúpiť členskú známku a povolenie na rybolov na rok 2019 v čase od 08:00 do 12:00 hod. Oznam výboru SRZ MO Topoľčany.

  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »