Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 678579
Nedeľa, 9. mája 2021   Aktualizované: 29. apríla 2021

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
03.12.2020

Na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a  potravinovej správy Topoľčany číslo 1163/20-500/2 Výbor SRZ MO Topoľčany informuje svojich členov o výsledkoch nadlimitných hodnôt chemických prvkov /As, HG, Pb, Cd, Ni, U238/ a kongenéry PCB /6 kongenérov.

Podľa výsledku vyšetrenia vzorka v kontrolovaných znakoch NIE JE V SÚLADE s Nariadením Komisie /EU/ č.1881/2006 z 19.12.2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov pre prekročenie maximálnej hodnoty obsahu v znaku ORTUŤ.

Vzorka bola vykonaná na druhu rýb Mrena severná – tok rieky Nitra v okrese Topoľčany.

Z uvedeného dôvodu Výbor SRZ MO Topoľčany NEODPORÚČA konzumáciu ulovených rýb v rieke Nitra okresu Topoľčany.

Výbor SRZ MO

  webmaster
16.11.2020Všeobecný zákaz lovu rýb

Na VN Nemečky, revír č.2-5080-1-1 je od 17.11.2020 (utorok) všeobecný zákaz lovu a privlastňovania si rýb podľa §2 ods.2, písm.z) a §22 ods.1 zákona č.216/2018 o rybárstve… v znení neskorších predpisov až do napustenia VN v zmysle manipulačného poriadku SVP š.p. Ďakujeme za pochopenie.

Výbor SRZ MO Topoľčany

  predseda
05.11.2020Všeobecný zákaz lovu
Revír: OR Zátišie, OR Chrabrany
Druh vysadených rýb: Kapor K3, Šťuka
Zákaz lovu: od 07.11.2020 do 04.12.2020
Lov rýb povolený: od 05.12.2020

Revír: VN Malé Bedzany
Druh vysadených rýb: Kapor K3
Zákaz lovu: od 07.11.2020 do 04.12.2020
Lov rýb povolený: od 05.12.2020
  predseda
24.10.2020

Na základe výsledkov z dnešného výlovu na VN Horné Štitáre bolo čiastočne zarybnené OR Oponice a OR Dvorany nad Nitrou. Týmto je dnešným dňom povolený lov rýb na OR Zátišie a OR Chrabrany. Ďalšie zarybnenia na OR Zátišie, OR Chrabrany a VN Malé Bedzany budú včas oznámené a revíry budú označené v zmysle platnej rybárskej legislatívy dodatkovými tabuľami. Ďakujeme za pochopenie.

Výbor SRZ MO Topoľčany

  predseda
20.10.2020Násady rýb - všeobecný zákaz lovu rýb 2020
1. VN Tesáre a VN Nemečky

Druh vysadených rýb: Kapor K3+.

Zákaz lovu rýb od 23.10.2020 do 11.11.2020.

Lov rýb je povolený od 12.11.2020!

2. OR Zátišie, Chrabrany, Dvorany n/N a Oponice

Druh vysadených rýb: Kapor K3+, Amur 2+.

Zákaz lovu rýb od 24.10.2020 do 13.11.2020.

Lov rýb povolený od 14.11.2020!

Výbor SRZ MO Topoľčany
  predseda
11.10.2020

Dňa 24.10.2020 (sobota) bude výlov na VN Horné Štitáre. Žiadame záujemcov o prácu na tomto výlove, aby sa záväzne prihlásili na rybárskom dome do dňa 16.10.2020 z dôvodu zabezpečenia výlovu dostatočným počtom brigádnikov nakoľko na tejto VN nie je miesto pre parkovanie väčšieho počtu motorových vozidiel. Ďakujeme za pochopenie.

Výbor SRZ MO Topoľčany.

  predseda
01.10.2020

Dňa 18.09.2020 bolo doručené Oznámenie o znížení hladiny na VN Nemečky od SVP, š.p., OZ Piešťany, Správa povodia hornej Nitry z dôvodu opravy na bezpečnostnom prepade VN Nemečky v termíne od 12.10.2020. Z tohto dôvodu bude hladina vody znížená na úroveň 279,30 m.n.m. Znižovanie hladiny sa začne dňom 1.10.2020 v súlade s manipulačným poriadkom.
Výbor SRZ MO Topoľčany

  webmaster
07.09.2020

Výbor SRZ MO Topoľčany pozýva všetkých svojich členov na členskú schôdzu v zmysle platných STANOV SRZ, ktorá bude v Dome kultúry Topoľčany dňa 27.09.2020 so začiatkom o 08:30 hod. Prezentácia od 08:00 hod. Každý je povinný priniesť so sebou členský preukaz.


Program členskej schôdze:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníctva

3. Voľba komisií ( mandátová, návrhová )

4. Kontrola plnenia Uznesenia za rok 2019

5. Správa o činnosti SRZ MO Topoľčany za rok 2019

6. Správa o hospodárení za rok 2019

7. Plán hlavných úloh na rok 2020

8. Návrh rozpočtu na rok 2020

9. Správa kontrolnej komisie za rok 2019

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver


Upozornenie!!!

Vstup do priestorov konania členskej schôdze je možný iba s prekrytím horných dýchacích ciest rúškom alebo šatkou!

  webmaster
27.05.2020

Od 01.06. sa otvára letná sezóna lovu rýb na našich revíroch vrátane VN Duchonka a VN Klátová Nová Ves, ktoré sú v režime CHAP. Hosťovacie povolenia na VN Duchonka bude možné zakúpiť v týchto cenách a to 20 € na deň a 80 € na týždeň.

  predseda
26.04.2020

Termín na splnenie si členských povinností bude dňa 29.04.2020 (streda) - za splnenia podmienok ako v posledných troch termínoch. Ďakujeme za pochopenie.

Predsedníctvo výboru SRZ MO TO.
  predseda
15.04.2020

Zaplatenie členských známok a povolení na rybolov bude možné cez okno na RD pri splnení platných opatrení (rúško, 2m odstupy...) na základe časeniek, ktoré sa budú vydávať 15 min. pred samotným vydávaním v týchto termínoch: 20.04., 22.04. a 24.04. (t.j. pondelok, stredu a v piatok) vždy v čase od 15:00 do 18:00 hod.
Každý deň vydávania bude vydaných max. 50 časeniek (č. 1-50). Na vybavenie jednej časenky (úhrada 1. členskej známky a vydanie 1. povolenia) bude cca 4 min.
Prosíme o disciplínu a ďakujem za pochopenie!

Predseda SRZ MO Topoľčany

  predseda
04.04.2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu a zákaz organizovania akýchkoľvek podujatí oznamujeme všetkým našim členom, že členská schôdza, ktorá mala byť dňa 19.04.2020 sa odkladá, taktiež sa nebudú konať v máji žiadne rybárske preteky. O termíne konania ČS Vás budeme včas informovať.

Žiadatelia o členstvo v našej organizácii budú o postupe prijatia informovaní písomne (školenie malo byť 25.04.2020 - tiež sme ho museli zrušiť).

Zároveň chceme požiadať všetkých rybárov, ktorí sa vyberú loviť, aby dodržiavali medzi sebou odstup vzhľadom na súčasnú situáciu a platnú rybársku legislatívu a to je 5 metrov.

Ďakujem za pochopenie.
PETROV ZDAR!
  predseda
14.03.2020

Výbor SRZ MO Topoľčany vzhľadom na súčasnú situáciu rozhodol o odložení zaplatenia si členskej známky a zakúpenia si povolenia na rybolov až do termínu, kedy sa situácia zlepší. Čiže v najbližších termínoch 21.03. a v ďalších nebude možné zaplatiť si svoje povinnosti až do oznámenia nových termínov na našej webovej stránke. Ďakujeme za pochopenie.

  predseda
15.02.2020Aktualizované rybárske poriadky platné od 1. januára 2020:
  webmaster
31.01.2020

  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »