Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 700656
Nedeľa, 1. augusta 2021   Aktualizované: 31. júla 2021

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
21.09.2019

Na základe laboratórnych vyšetrení (z 05.08.2019) výbor SRZ MO Topoľčany aj naďalej neodporúča konzumovať ulovené ryby na revíry rieka Nitra č. 4. Bližšie informácie nájdete v ozname výboru SRZ Topoľčany.

  webmaster
12.09.2019

Výbor SRZ MO Topoľčany pozýva všetkých svojich členov na mimoriadnu členskú schôdzu v zmysle platných STANOV SRZ, ktorá bude v Dome kultúry Topoľčany dňa 29.09.2019 so začiatkom o 08:30 hod. Prezentácia od 08:00 hod. Každý je povinný priniesť so sebou členský preukaz.


Program mimoriadnej členskej schôdze

1) Otvorenie.

2) Voľba pracovného predsedníctva.

3) Voľba komisií (mandátová, návrhová a volebná).

4) Správa – zdôvodnenie konania mimoriadnej členskej schôdze.

5) Voľba 2 delegátov na Mimoriadny Snem SRZ a 1 náhradníka pre prípad neúčasti

delegáta v zmysle volebného poriadku SRZ.

6) Návrh na uznesenie.

7) Záver.


Výbor SRZ MO Topoľčany
  webmaster
30.08.2019

Na VN Duchonka je od 02.09.2019 (pondelok) všeobecný zákaz lovu a privlastňovania si rýb počas mimoriadnej udalosti podľa § 2 ods. 2, písm. z) a § 22 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve... v znení neskorších predpisov až do napustenia VN v zmysle manipulačného poriadku SVP š.p.

Výbor MO SRZ Topoľčany
  webmaster
28.08.2019

Revír č. 2-4710-1-1, VN Duchonka - dňom 26.08.2019 sa začalo postupné vypúšťanie VN z dôvodu opravy prepadu a priesakov hrádze na výšku hladiny 265 m. n. m.

Podľa § 2, ods. 2, písm. z) a § 22 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve... v znení neskorších predpisov bude zákaz loviť a privlastňovať si ryby počas mimoriadnej udalosti pravdepodobne od 02.09.2019 alebo od 05.09.2019 (podľa výšky hladiny) až do napustenia VN Duchonka v zmysle platného manipulačného poriadku na túto VN. O presnom dátume všeobecného zákazu lovu rýb budeme včas informovať.

Výbor MO SRZ Topoľčany
  webmaster
06.07.2019Do galérie boli pridané fotografie: Ďakujem pánovi Kubešovi, ktorý aj v tomto roku prispel svojimi fotografiami do galérie.
  webmaster
29.06.2019

Dňa 12. júna 2019 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený list MŽP SR zo dňa 06. júna 2019 pod názvom Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu. Predmetný komentár je zverejnený aj na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo/).

  webmaster
29.06.2019

Dňom 1. januára 2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a jeho vykonávací predpis č. 216/2018 Z. z. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti nových predpisov pribúdali denne od členov SRZ otázky týkajúce sa jednotlivých ustanovení. Preto sa SRZ - Rada Žilina obrátila na MŽP SR s troma žiadosťami o komentár zo dňa 18. januára 2019:

  webmaster
25.05.2019

V evidencii pretekov sú k dispozícii výsledky z pretekov v LRU (2019) usporiadaných našou organizáciou.

  webmaster
11.05.2019

Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívouOznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku schválené Radou SRZ sú k dispozícii v menu Poriadky / spoločný.

  webmaster
01.05.2019

Preteky v LRU - Memoriál Štefana Kurucza st. 12. ročník podľa pravidiel CIPS - plávaná, ktoré sa mali uskutočniť dňa 4. mája 2019 (sobota) sa rušia, nakoľko potvrdilo účasť len 7 pretekárov.

  webmaster
16.04.2019

Dňa 28.04.2019 o 08:30 hod. bude v Dome kultúry Topoľčany Členská schôdza SRZ MO Topoľčany. Prezentácia začína o 07:30 hod. Pozvánku dostal každý dospelý člen pri zakúpení členskej známky.

  predseda
26.03.2019

Dňa 30. a 31. marca 2019 (v sobotu aj nedeľu) bude možné na RD si zakúpiť členskú známku a povolenie na rybolov na rok 2019 v čase od 08:00 do 12:00 hod. Oznam výboru SRZ MO Topoľčany.

  webmaster
01.03.2019

Od 1.1.2019 sa rybári pri výkone rybárskeho práva riadia novými predpismi - Zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z.Vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 381/2018. Práve z tohto dôvodu je vydaný pracovný materiál s výberom najdôležitejších zmien, ktorý by mohol slúžiť ako pracovná pomôcka pre rybárov počas oboznamovania sa s aktuálne platnou legislatívou.

Vo vlastnom záujme Vám odporúčame dôsledné naštudovanie kompletného znenia Zákona č. 216/2018 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018.

  webmaster
16.02.2019

Grafické znázornenie privlastňovania si rýb (+ vysvetlivky) (§ 14, ods. 2, písmeno a) vyhlášky č. 381/2018 Z.z.), ktoré spracovalo Ministerstvo životného prostredia SR je k dispozícii v menu Zákony / vyhláška o rybárstve.

  webmaster
13.02.2019
  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »