Úvodná stránka Napíšte nám...
Designed and Coded by Ľubomír Grman © 2005-2021 - All Rights Reserved
Návštevnosť: 712132
Utorok, 21. septembra 2021   Aktualizované: 29. augusta 2021

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »
 
29.08.2021

Výbor SRZ MO v Topoľčanoch Vás týmto pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry v Topoľčanoch dňa 19.09.2021 o 08:30 hod. Prezentácia sa uskutoční v čase od 08:00 hod. do 8:30 hod. Každý je povinný priniesť so sebou členský preukaz.


Program členskej schôdze:

1. Otvorenie

2. Voľba pracovného predsedníctva

3. Voľba komisií (mandátová, návrhová)

4. Kontrola plnenia Uznesenia za rok 2020

5. Správa o činnosti SRZ MO za rok 2020

6. Správa o hospodárení SRZ MO za rok 2020

7. Návrh rozpočtu SRZ MO na rok 2021

8. Správa kontrolnej komisie za rok 2020

9. Plán hlavných úloh SRZ MO na rok 2021

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

  webmaster
31.07.2021

Do galérie boli pridané fotografie z pretekov v LRU 2021. Ďakujem pánovi Kubešovi, ktorý prispel svojimi fotografiami do galérie.

  webmaster
09.07.2021

Do galérie úlovkov pribudli nové úlovky z VN Tesáre.

  webmaster
27.06.2021

Záujemcovia o vstup do rybárskej stráže si môžu stiahnuť dokument v menu: Informácie / Prihlášky a žiadosti. Vypíšu dokument a pošlú ho poštou na adresu MO SRZ Topoľčany, ul. Jána Bottu 1 , P.O.Box 95, 95501 Topoľčany. Na samostatnom lístku uveďte telefónne číslo a e-mailovú adresu na žiadateľa. K žiadosti priložte dokument o ochrane osobných údajov (Informácie / Prihlášky a žiadosti) pre potreby SRZ Rada Žilina. Záujemca musí spĺňať body uvedené v prihláške na RS. Náklady spojene s vykonaním skúšky za člena RS preplatí MO SRZ TO po úspešnom absolvovaní. V prípade nejasnosti sa obráťte na p. Bartoníka (0905 297 224).

  webmaster
13.06.2021

V evidencii pretekov sú k dispozícii výsledky z pretekov v LRU (2021) usporiadaných našou organizáciou.

  webmaster
10.05.2021

Výbor MO SRZ Topoľčany vydal nasledujúci oznam o konaní rybárskych pretekov pre členov našej organizácie: odkaz na oznam.

  webmaster
29.04.2021

Výbor MO SRZ Topoľčany vydal nasledujúci oznam pre členov našej organizácie: odkaz na oznam.

  webmaster
21.03.2021

Dňa 18.04.2021 sa mala konať Členská schôdza našej MO. Z dôvodu súčasnej pandemickej situácie sa tento termín konania ČS ruší. Nový termín bude včas oznámený (pravdepodobne september 2021 - podľa situácie). Presný dátum oznámime na našej web stránke, vývesnej skrinke na RD a v predajniach rybárskych potrieb.

  predseda
24.01.2021

Výbor MO SRZ Topoľčany vydal nasledujúci oznam pre členov našej organizácie: odkaz na oznam.

  webmaster
18.01.2021

Vzhľadom na súčasnú situáciu a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva rušíme predaj povolení na rok 2021 (25.26. a 27.01. 2021 a nasl. do 07.02.2021) a preberanie povolení za rok 2020 na rybárskom dome do 07.02.2021. Odovzdanie povolení je možné poštou, alebo iným spôsobom do 31.01.2021. Tento termín ešte môže predĺžiť Ministerstvo životného prostredia SR. Ďakujem za pochopenie.

Predseda SRZ MO Topoľčany
  predseda
14.01.2021

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo opatrenie k pandemickej situácii na území SR k odovzdávaniu záznamov k osobitným povoleniam a odovzdávaniu záznamov pre držiteľov povolení na rybolov vydávaných užívateľmi rybárskych revírov - odkaz na dokument.

  webmaster
07.01.2021

Na pošte má MO SRZ Topoľčany vytvorený poštový priečinok P.O.BOX, kde je možné posielať povolenie na rybolov za rok 2020. Adresa priečinku je ul. Jána Bottu č. 1, P.O.BOX 95, 95501 Topoľčany.

  webmaster
05.01.2021

Na základe vydaného usmernenia SRZ RADA Žilina, ktoré sme obdržali dňa 4.1.2021 po zverejnení nášho oznamu o odovzdávaní povolení na rybolov za rok 2020 nie je možné predĺženie termínu odovzdávania týchto povolení. To znamená, že členovia našej organizácie musia doručiť na SRZ MO Topoľčany povolenie na rybolov za rok 2020 do 15.1.2021 (poštou prípadne iným spôsobom).

Ospravedlňujeme sa naším rybárom.
Ostatne informácie o predaji povolení sú zatiaľ platné tak ako boli zverejnené.
Predseda a tajomník SRZ MO Topoľčany
  webmaster
05.01.2021Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v súvislosti s opatreniami, ktoré majú zabrániť šíreniu COVID-19 a s nimi súvisiacim zákazom vychádzania si vás dovoľujeme upozorniť na vykonávanie odovzdania povoleniek za uplynulý rok 2020.

§14 ods. 21 vyhlášky 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Vzhľadom na účinný zákaz vychádzania, ktorého trvanie presiahne 15. január, ktorý je stanovený ako posledný deň na odovzdanie vyplnených povoleniek je potrebné na doručovanie povoleniek použiť iný spôsob, ako osobné odovzdanie v rybárskom dome.

Do pozornosti dávame možnosť využiť na odovzdanie povoleniek poštovú prepravu. Cesta na poštu je aktuálne uvedená medzi výnimkami zo zákazu vychádzania a dáva členom, ale aj zástupcom organizácií možnosť, odovzdať a prijať povolenky poštou.

Držiteľom povolení odporúčame zaslať tieto povolenky doporučene s doručenkou, aby bolo preukázateľné, že minuloročné povolenky odovzdali. Takisto si vás dovoľujeme upozorniť na to, že nie je možné brániť odovzdaniu povolenky prostredníctvom pošty, keďže vyhláška neustanovuje spôsob, akým má byť povolenka odovzdaná. Samotnú doručenku je potrebné z ustálenej súdnej praxe považovať za verejnú listinu (rovnako ako povolenie na rybolov) a teda tento spôsob doručenia nemôže zakladať pochybnosti o odovzdaní povolenia.

Člen ako fyzická osoba, nemôže byť v súlade s Ústavou SR nútený, aby konal niečo, čo mu neukladá právny predpis. Teda nie je možné od neho vyžadovať, aby povolenku odovzdal iba osobne. Aj z uvedených dôvodov vám odporúčame na odovzdanie povoleniek použiť práve poštovú prepravu.

Mgr. Tomáš Garaj, organizačno-právny odbor, Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina
  webmaster
04.01.2021

Oznamujeme členom SRZ MO Topoľčany, že sa predlžuje termín na odovzdanie povolenia na rybolov za rok 2020 do 15.2.2021. Toto opatrenie je na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva, ktorý do 24.1.2021 vyhlásil lockdown.


Predpokladané termíny preberania povolení budú:
  • 25.,26.,27.,29.01.2021 v dobe od 09,00 do 15,00 hod.
  • 01.,02.,03.,05.02.2021 v dobe od 09,00 do 15,00 hod.
  • 08.,09.,10.,12.a 15.02.2021 v dobe od 09,00 do 15,00 hod.

Predaj povolení na rybolov bude v tých istých dňoch podľa situácie vyhlásenej úradom verejného zdravotníctva.

Žiadame všetkých našich členov o dodržiavanie vyhlásených pandemických opatrení a tým chránili svoje zdravie ako i zdravie svojich blízkych.

Predseda a tajomník SRZ MO
  webmaster
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9  »